Over Pro-Fonds

hero-image

Pro-Fonds is een stichting van Techniek Nederland Verzekeringen en Techniek Nederland

Pro-Fonds heeft als doel de duurzame inzetbaarheid van werkenden in de technische installatiebranche en de technische detailhandel te bevorderen. Dat doen we onder meer door het financieren van ontwikkelprojecten op dit gebied, en door het tegen gereduceerd tarief aanbieden van preventieve hulpmiddelen (producten en diensten).

Via Pro-Fonds zetten we een deel van de opbrengsten van collectieve zorg- en verzuimverzekeringen in om te bevorderen dat uitval en verzuim in de sector worden voorkomen. Dus we zetten vol in op méér preventie en méér duurzame inzetbaarheid.

Stichting Pro-Fonds heeft een bestuur, dat verantwoordelijk is voor alle besluiten en activiteiten binnen de stichting. De uitvoering van bestuursbesluiten gebeurt door de projectleider Pro-Fonds.

Daarnaast is er een Raad van Advies, die - bij wijze van denktank - het bestuur van stichting Pro-Fonds gevraagd en ongevraagd adviseert omtrent nieuwe ontwikkelingen, innovaties en veranderende behoeften in de maatschappij.

Bestuur en projectleiding Pro-Fonds

Erik van Engelen

Voorzitter Pro-Fonds
Algemeen directeur Techniek Nederland

Hans Stolwijk

Penningmeester Pro-Fonds
Directeur Techniek Nederland Verzekeringen

Mari Garcia

Bestuurslid Pro-Fonds
Werkgeverszaken Techniek Nederland

Kristien Bakker

Bestuurslid Pro-Fonds
Impuls Elektro

Tom Bramsen

Bestuurslid Pro-Fonds
Zilveren Kruis

Kees Le Blansch

Projectleiding Pro-Fonds

Stuur een mail

Doel en oogmerk van Stichting Pro-Fonds en Raad van Advies


De stichting heeft ten doel:
 • Het bevorderen van duurzame inzetbaarheid van de ondernemers/werkgevers, waaronder ook ZZP'ers, en medewerkers die werkzaam zijn bij de bedrijven die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Technisch Installatiebedrijf, de CAO Technische Detailhandel en bij daaraan gelieerde bedrijven.


De stichting bereikt dit doel (onder andere) door:
 • Bovengenoemde partijen en hun medewerkers te ondersteunen bij de bevordering van een betere gezondheid, vitaliteit, productiviteit, kwaliteit van leven en zelfredzaamheid. Ook de verbetering van de beheersing van het gehele traject van preventie, verzuimreductie en re-integratie is essentieel.
 • Bij te dragen aan het voorkomen van arbeidsgerelateerde gezondheidsrisico's door het organiseren en (deels) vergoeden van preventieve middelen en door inzet van preventieve dienstverlening.
 • Projecten uit te voeren die de arbeidsgerelateerde gezondheid bevorderen.
 • Alle andere wettige middelen die bevorderlijk zijn voor het doel van de stichting.

Een en ander vindt al dan niet in samenwerking met derden plaats. Met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden. Dit alles in de meest ruime zin des woords.

In dit kader zal de stichting een rol (kunnen) hebben in het ondersteunen van organisaties bij het vinden van financiering voor preventieve maatregelen. Voorts zal de stichting de samenwerking (kunnen) zoeken met organisaties en instellingen die gericht zijn op (preventieve) innovatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De Stichting heeft bij het nastreven van haar doelstelling geen winstoogmerk.

 

De Raad van Advies

De Stichting heeft een Raad van Advies, die fungeert als denktank voor het (ontwikkelen van) beleid en het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur omtrent nieuwe ontwikkelingen, innovaties en de veranderde behoeften in de maatschappij.

De samenstelling van de Pro-Fonds Raad van Advies

 • Rogier Jonkman RMiA RGA, Drechtsteden zekerheid (voorzitter)
 • Albrecht Bouwman, De Goudse
 • Henri Géron, Ministerie SZW
 • Annemarijn Glasbergen, Equans
 • Martin Hof, Techniek Nederland
 • Patricia Oostra, Zilveren Kruis

Techniek Nederland, Techniek Nederland Verzekeringen, Zilveren Kruis en een lid-bedrijf vormen gezamenlijk het bestuur van Pro-Fonds